Home Headlines Russia halts gas to Poland, Bulgaria, taking aim at European economies